Regulamin konkursu na Facebooku

Regulamin konkursu organizowanego na facebooku


 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu, jest Firma Centrum Ogrodnicze Limba Grzegorz Konik z siedzibą na ul. Drwali 25, 44-240 Żory-Rogoźna o nr NIP: 651-15-70-718 (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych ogrodów na podstawie ilości zebranych polubień.

5. Konkurs trwa od 30.06.2018r. – 15.09.2018r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 20.10.2018.

6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/centrumogrodniczelimba/ oraz www.limba.info.pl


 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. udostępnienie postu z 10 zdjęciami swojego ogrodu na fanpage’u Centrum Ogrodniczego Limba

c. udostępnienie postu na swoim profilu.

d. zaproszenie znajomych do polubienia postu z ogrodem oraz polubienia fanpage’u Centrum Ogrodniczego Limba.

e. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

4. Zdjęcia ogrodów zgłaszane do konkursu nie mogą być własnością osób trzecich, muszą należeć do uczestników konkursu, nie mogą także przedstawiać fikcyjnego projektu.

4. Czas trwania konkursu: od 30.06.2018r. – 15.09.2018r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 20.10.2018

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest 13 voucherów do wykorzystania w Centrum Ogrodniczym Limba (1 voucher na 1000zł zwany dalej „Nagrodą Główną”; 2 vouchery po 500zł, 10 voucherów po 100zł zwane dalej „Nagrodami dodatkowymi”)

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Pracownicy Centrum Ogrodniczego Limba wybiorą Zwycięzców na podstawie wyboru postów z największą liczbą polubień. Nagrodę główną otrzyma Zwycięzca z największą ilością polubień swojego postu. Analogicznie nagrody dodatkowe zostaną przyznane Zwycięzcom zgodnie z ilością polubień idąc od największej.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom w siedzibie Centrum Ogrodniczego Limba na ulicy Drwali 25, 44-240 Żory-Rogoźna.

4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej informacje o dacie odbioru nagrody.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie przyznana.

6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na Fanpage.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

8. Brak możliwości przekazania nagrody dla kogoś innego.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

9. Wysyłanie fikcyjnych, kradzionych, lub zdjęć nie pochodzących od uczestnika także może skutkować wykluczeniem z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

4. Administratorem danych jest firma Centrum Ogrodnicze Limba Grzegorz Konik.

5. Biorąc udział w konkursie, automatycznie akceptujesz Regulamin.